Posty

UCZESTNICY PROJEKTU - I NABÓR WAŻNE!!!!!!

UWAGA: Rozliczenie podstawowego wsparcia pomostowego następuje w terminie do 7 dni od daty zapłaty składki ZUS za 6 miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej, poprzez złożenie szczegółowego zestawienia towarów lub usług, których zakup został dokonany z przyznanych środków, do którego załączone zostają faktury lub inne dokumenty księgowe potwierdzające dokonanie zakupu towarów i/lub usług i wskazujące stawki podatku VAT dla poszczególnych wydatków.

W związku z powyższym Uczestnicy projektu, muszą złożyć celem rozliczenia wsparcia pomostowego, do Siedziby Lidera Projektu Izby Rzemieślniczej w Opolu, Opole ul. Katowicka 55, tel. 77/454-31-73, w godzinach od 8:00 do 14:00, Zestawienie wydatków poniesionych w ramach podstawowego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 28 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości), do którego załączone zostają kopie faktur lub innych dokumentów księgowych potwierdzających dokonanie zakupu towarów i/lub usług i wskazujących s…

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH III NABORU

Uprzejmie informujemy, że w okresie od 13 do 22 stycznia 2020 r., w godzinach od 9.00 – 14.00 odbędzie się nabór Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy złożyć w Biurze projektu  – Izbie Rzemieślniczej w Opolu, Opole, ul. Katowicka 55, I piętro lub przesłać pocztą w terminie i  godzinach określonych na stronie internetowej Projektu.  Wnioski złożone w biurze projektu  po wyznaczonej dacie i  godzinie nie zostaną przyjęte. W przypadku wysłania dokumentów drogą pocztową za termin złożenia Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego uznaje się datę wpływu Wniosku , a nie datę stempla pocztowego. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie naboru (określonego na stronie internetowej Projektu ) nie będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej i nie będą zwracane.  Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego ( załącznik nr 23 do niniejszego Regulaminuprzyznawania środków finansowych na …

Nabór Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach I NABORU

Szanowni Państwo,
 Uprzejmie informujemy, że w okresie od 9 do 21 stycznia 2019 r., w godzinach od 9.00 – 14.00 odbędzie się nabór Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowegow ramach I NABORU.
 Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego należy złożyć w Biurze projektu w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, 45-061 Opole, ul. Katowicka 55 lub przesłać pocztą w terminie i  godzinach określonych na stronie internetowej Projektu.
 Wnioski złożone w biurze projektu po wyznaczonym terminie i  godzinie nie zostaną przyjęte. W przypadku wysłania dokumentów drogą pocztową za termin złożenia Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego uznaje się datę wpływu Wniosku do Biura, a nie datę stempla pocztowego. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej i nie będą zwracane.
Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (załącznik nr 26 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorc…

Lista Rankingowa Projektu "MOJA PRZYSZŁOŚĆ - MOJA FIRMA 2" – PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE W RAMACH II NABORU

Izba Rzemieślnicza w Opolu w wyniku zakończenia w dniu 25.11.2019 r. procedury oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego oraz w wyniku zaakceptowania Protokołu z prac Komisji Oceny Wniosków, w ramach projektu pn.: „Moja Przyszłość - Moja Firma 2” poniżej publikuje Podstawową listę rankingową osób rekomendowanych do otrzymania dofinansowania.

Celem sporządzenia Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego prosimy o niezwłoczne dostarczenie do dnia 6 grudnia do siedziby Izby Rzemieślniczej w Opolu przy ul. Katowickiej 55 ( pokój 1.4 ) niżej wymienionych dokumentów. Po ich dostarczeniu zostanie sporządzona Umowa wraz z załącznikami. Następnie zostaną Państwo poinformowani telefonicznie o terminie wizyty (wraz z poręczycielami) w biurze projektu, celem podpisania Umowy i wniesienia zabezpieczenia.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt z biurem projektu, pod numerem telefonu 77 454 31 73 wew. 29 lub e-mail: katarzyna…

Lista rankingowa Po Odwołaniach Wniosków o przyznanie dotacji złożonych przez Uczestników projektu MOJA PRZYSZŁOŚĆ - MOJA FIRMA 2, w ramach III NABORU

Uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczona została lista rankingowa po odwołaniach Wniosków o przyznanie dotacji złożonych przez Uczestników projektu MOJA PRZYSZŁOŚĆ - MOJA FIRMA 2, w ramach III NABORU
Uczestnicy projektu, których wnioski znajdują się na pozycji od 1 do 4 powinni dokonać  rejestracji działalności gospodarczej do dnia 03.12.2019 r. (dzień rejestracji działalności powinien być tożsamy z jej rozpoczęciem)  i dostarczyć najpóźniej do 03.12.2019 r. do Izby Rzemieślniczej w Opolu ul. Katowicka 55, I piętro, pokój 1.14, tel. 77 454 31 73 wew. 29, w godzinach od 9.00  do 14.00 celem weryfikacji,  dokumenty niezbędne do zawarcia  Umowy na otrzymanie dotacji, w tym:
1. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG, poświadczający zarejestrowanie i rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w terminie wskazanym przez Realizatora projektu - Izbę Rzemieślniczą w Opolu,
2. Kopię aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA…
Uwaga: W związku z tym, że biuro projektu będzie nieczynne w dniach 12-14 listopada 2019 r., prosimy o  dostarczenie do dnia 19 listopada 2019 r., dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy na otrzymanie dotacji w ramach III naboru.
Uwaga:w dniach 12-14.11.2019 r. biuro projektu będzie nieczynne.