Posty

Uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczona została Podstawowa lista rankingowa Wniosków o przyznanie dotacji złożonych przez Uczestników projektu MOJA PRZYSZŁOŚĆ - MOJA FIRMA 2, w ramach IV NABORU

Uczestnicy projektu, których wnioski znajdują się na pozycji od 1 do 17 powinni dokonać  rejestracji działalności gospodarczej do dnia 14.06.2021 r. (dzień rejestracji działalności powinien być tożsamy z jej rozpoczęciem)  i dostarczyć najpóźniej do 14.06.2021 r. do Izby Rzemieślniczej w Opolu ul. Katowicka 55, I piętro, pokój 1.14, tel. 77 454 31 73 wew. 29, w godzinach od 9.00  do 14.00 celem weryfikacji,  dokumenty niezbędne do zawarcia  Umowy na otrzymanie dotacji, w tym: 1. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG, poświadczający zarejestrowanie i rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w terminie wskazanym przez Realizatora projektu - Izbę Rzemieślniczą w Opolu, 2. Kopię aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA, ZUS ZFA/ZPA), 3. Uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy ( jeśli dotyczy), 4. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis ( załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego …)  lub

Lista rankingowa Uczestników projektu w ramach V nabór

 Szanowni  Państwo, Uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczona została  Lista rankingowa Uczestników projektu w ramach V naboru. Informacja o ostatecznych wynikach oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych wysłana została do za pośrednictwem sms w dniu dzisiejszym tj. 20.05.2021 roku. Kandydaci, którzy zostali Uczestnikami projektu zobowiązani są do stawienia się 31.05.2021 r. w godzinach 9:00 w Biurze Projektu tj. w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, pokój 1.4 w celu podpisania: Oświadczenia kwalifikowalności uczestnika, Oświadczenia Uczestnika projektu oraz Umowy na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych. Informuję, że od dnia 31 maja rozpocznie się Kurs ABC własnej firmy. Kurs będzie prowadzony on-line. Wszystkie szczegóły zostaną przedstawione w dniu 31 maja 2021, w związku z tym obecność obowiązkowa.     lista rankingowa uczestników projektu v nabór 7.doc  

Nabór „Wniosków o przyznanie dotacji"

 Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że do dnia 30 kwietnia 2021 r. odbędzie się nabór „Wniosków o przyznanie dotacji". „Wniosek o przyznanie dotacji" należy złożyć w wyżej wymienionym terminie, zgodnie z procedurą opisaną w § 4 pkt. 6,7 „Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. MOJA PRZYSZŁOŚĆ - MOJA FIRMA 2": w biurze projektu tj. w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, w godzinach od 8.00 do 14.00, lub przesłać na adres biura projektu ( liczy się data wpływu „Wniosku o przyznanie dotacji" do biura projektu, a nie data stempla pocztowego). Wniosek o przyznanie dotacji wraz z załącznikami należy złożyć w dwóch egzemplarzach. Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej projektu w zakładce "dokumenty do pobrania". Poniżej wykaz dokumentów które należy złożyć ( numer pod którym znajdują się dokumenty w zakładce "dokumenty do pobrania".  : 1. Wniosek

Informujemy, że nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu Moja Przyszłość - Moja firma 2 został wydłużony do dnia 10 kwietnia 2021 r.

Lista rankingowa Uczestników projektu w ramach IV naboru.

 Szanowni  Państwo, uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczona została  Lista rankingowa Uczestników projektu w ramach IV naboru. Informacja o ostatecznych wynikach oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych wysłana została do za pośrednictwem sms w dniu dzisiejszym tj. 10.03.2021 roku. Kandydaci, którzy zostali Uczestnikami projektu zobowiązani są do stawienia się 17.03.2021 r. w godzinach 9-13 w Biurze Projektu tj. w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, pokój 1.4 w celu podpisania: Oświadczenia kwalifikowalności uczestnika, Oświadczenia Uczestnika projektu oraz Umowy na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych.  lista rankingowa uczestników projektu IV nabór.doc

UWAGA ! KOLEJNY NABÓR DO PROJ. MOJA PRZYSZŁOŚĆ-MOJA FIRMA 2

DOTACJE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO, PRACUJĄCYCH ZARABIAJĄCYCH NAJNIŻSZA KRAJOWĄ W WIEKU OD 30 ROKU ŻYCIA Myślisz o rozpoczęciu działalności gospodarczej Nie masz środków finansowych przeznaczonych na ten cel Weź udział w projekcie pn. MOJA PRZYSZŁOŚĆ – MOJA FIRMA 2, realizowanym przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu w ramach RPO WO na lata 2014-2020, Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej, w ramach którego możesz otrzymać:   1. Wsparcie szkoleniowo – doradcze połączone z indywidualnym doradztwem biznesowym umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. 2. Dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w maksymalnej wysokości 25 000,- zł brutto. 3. Podstawowego wsparcie pomostowe wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności w wysokości 1 000,- zł brutto / 1 miesiąc. 4. Przedłużone wsparcie pomostowe wypłacane przez kolejne 6 miesięcy prowadzenia działalności w wysokości 1 000,- zł

Informujemy, że nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu Moja Przyszłość - Moja firma 2 został wydłużony do dnia 19 lutego 2021 r. ( piątek)