Posty

Podstawowa lista rankingowa Wniosków o przyznanie dotacji złożonych przez Uczestników projektu MOJA PRZYSZŁOŚĆ - MOJA FIRMA 2, w ramach V NABORU

Uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczona została Podstawowa lista rankingowa Wniosków o przyznanie dotacji złożonych przez Uczestników projektu MOJA PRZYSZŁOŚĆ - MOJA FIRMA 2, w ramach V NABORU Uczestnicy projektu, których wnioski znajdują się na pozycji od 1 do 10 powinni dokonać  rejestracji działalności gospodarczej do dnia 09.08.2021 r. (dzień rejestracji działalności powinien być tożsamy z jej rozpoczęciem)  i dostarczyć najpóźniej do 09.08.2021 r. do Izby Rzemieślniczej w Opolu ul. Katowicka 55, I piętro, pokój 1.14, tel. 77 454 31 73 wew. 29, w godzinach od 9.00  do 14.00 celem weryfikacji,  dokumenty niezbędne do zawarcia  Umowy na otrzymanie dotacji, w tym: 1. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG, poświadczający zarejestrowanie i rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w terminie wskazanym przez Realizatora projektu - Izbę Rzemieślniczą w Opolu, 2. Kopię aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA, Z

Nabór „Wniosków o przyznanie dotacji" w Ramach V naboru

 Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że do dnia 2 lipca 2021 r. odbędzie się nabór „Wniosków o przyznanie dotacji" w ramach V naboru. „Wniosek o przyznanie dotacji" należy złożyć w wyżej wymienionym terminie, zgodnie z procedurą opisaną w § 4 pkt. 6,7 „Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. MOJA PRZYSZŁOŚĆ - MOJA FIRMA 2": w biurze projektu tj. w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, w godzinach od 8.00 do 14.00, lub przesłać na adres biura projektu ( liczy się data wpływu „Wniosku o przyznanie dotacji" do biura projektu, a nie data stempla pocztowego). Wniosek o przyznanie dotacji wraz z załącznikami należy złożyć w dwóch egzemplarzach. Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej projektu w zakładce "dokumenty do pobrania". Poniżej wykaz dokumentów które należy złożyć ( numer pod którym znajdują się dokumenty w zakładce "dokumenty do pobrania". 

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH IV NABORU

Uprzejmie informujemy, że w okresie od 1 do 11 LIPCA 2021 r., w godzinach od 9.00 – 14.00 odbędzie się nabór Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy złożyć w Biurze projektu  – Izbie Rzemieślniczej w Opolu, Opole, ul. Katowicka 55, I piętro lub przesłać pocztą w terminie i  godzinach określonych na stronie internetowej Projektu.  Wnioski złożone w biurze projektu  po wyznaczonej dacie i  godzinie nie zostaną przyjęte. W przypadku wysłania dokumentów drogą pocztową za termin złożenia Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego uznaje się datę wpływu Wniosku , a nie datę stempla pocztowego. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie naboru (określonego na stronie internetowej Projektu ) nie będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej i nie będą zwracane.  Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego ( załącznik nr 23 do niniejszego Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozw

LISTA RANKINGOWA PO ODWOŁANIACH W RAMACH IV NABORU

Szanowni Państwo,  uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczona została Lista rankingowa po odwołaniach Wniosków o przyznanie dotacji złożonych przez uczestników projektu MOJA PRZYSZŁOŚĆ - MOJA FIRMA 2 – IV nabór.   Uczestnicy projektu , których Wnioski o przyznanie dotacji  znajdują się na pozycji od 1 do 4  Listy rankingowej po odwołaniach powinni dokonać rejestracji działalności gospodarczej do dnia 28.06.2021 r.  i dostarczyć najpóźniej do 28.06.2021 r. do Izby Rzemieślniczej w Opolu ul. Katowicka 55, I piętro, pokój 1.14, tel. 77 454 31 73 wew. 29, w godzinach od 9.00  do 14.00  celem weryfikacji,  dokumenty niezbędne do zawarcia  Umowy na otrzymanie dotacji, w tym:     Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG, poświadczający zarejestrowanie i rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej ,     Kopię aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA, ZUS ZFA/ZPA),     Uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy ( jeśli doty

Uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczona została Podstawowa lista rankingowa Wniosków o przyznanie dotacji złożonych przez Uczestników projektu MOJA PRZYSZŁOŚĆ - MOJA FIRMA 2, w ramach IV NABORU

Uczestnicy projektu, których wnioski znajdują się na pozycji od 1 do 17 powinni dokonać  rejestracji działalności gospodarczej do dnia 14.06.2021 r. (dzień rejestracji działalności powinien być tożsamy z jej rozpoczęciem)  i dostarczyć najpóźniej do 14.06.2021 r. do Izby Rzemieślniczej w Opolu ul. Katowicka 55, I piętro, pokój 1.14, tel. 77 454 31 73 wew. 29, w godzinach od 9.00  do 14.00 celem weryfikacji,  dokumenty niezbędne do zawarcia  Umowy na otrzymanie dotacji, w tym: 1. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG, poświadczający zarejestrowanie i rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w terminie wskazanym przez Realizatora projektu - Izbę Rzemieślniczą w Opolu, 2. Kopię aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA, ZUS ZFA/ZPA), 3. Uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy ( jeśli dotyczy), 4. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis ( załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego …)  lub

Lista rankingowa Uczestników projektu w ramach V nabór

 Szanowni  Państwo, Uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczona została  Lista rankingowa Uczestników projektu w ramach V naboru. Informacja o ostatecznych wynikach oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych wysłana została do za pośrednictwem sms w dniu dzisiejszym tj. 20.05.2021 roku. Kandydaci, którzy zostali Uczestnikami projektu zobowiązani są do stawienia się 31.05.2021 r. w godzinach 9:00 w Biurze Projektu tj. w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, pokój 1.4 w celu podpisania: Oświadczenia kwalifikowalności uczestnika, Oświadczenia Uczestnika projektu oraz Umowy na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych. Informuję, że od dnia 31 maja rozpocznie się Kurs ABC własnej firmy. Kurs będzie prowadzony on-line. Wszystkie szczegóły zostaną przedstawione w dniu 31 maja 2021, w związku z tym obecność obowiązkowa.     lista rankingowa uczestników projektu v nabór 7.doc  

Nabór „Wniosków o przyznanie dotacji"

 Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że do dnia 30 kwietnia 2021 r. odbędzie się nabór „Wniosków o przyznanie dotacji". „Wniosek o przyznanie dotacji" należy złożyć w wyżej wymienionym terminie, zgodnie z procedurą opisaną w § 4 pkt. 6,7 „Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. MOJA PRZYSZŁOŚĆ - MOJA FIRMA 2": w biurze projektu tj. w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, w godzinach od 8.00 do 14.00, lub przesłać na adres biura projektu ( liczy się data wpływu „Wniosku o przyznanie dotacji" do biura projektu, a nie data stempla pocztowego). Wniosek o przyznanie dotacji wraz z załącznikami należy złożyć w dwóch egzemplarzach. Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej projektu w zakładce "dokumenty do pobrania". Poniżej wykaz dokumentów które należy złożyć ( numer pod którym znajdują się dokumenty w zakładce "dokumenty do pobrania".  : 1. Wniosek