Posty

ROZLICZENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UWAGA: Rozliczenie podstawowego wsparcia pomostowego następuje w terminie do 7 dni od daty zapłaty składki ZUS za 6 miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej, poprzez złożenie szczegółowego zestawienia towarów lub usług, których zakup został dokonany z przyznanych środków, do którego załączone zostają faktury lub inne dokumenty księgowe potwierdzające dokonanie zakupu towarów i/lub usług i wskazujące stawki podatku VAT dla poszczególnych wydatków. W związku z powyższym Uczestnicy projektu, muszą złożyć celem rozliczenia wsparcia pomostowego, do Siedziby Lidera Projektu Izby Rzemieślniczej w Opolu, Opole ul. Katowicka 55, tel. 77/454-31-73, w godzinach od 8:00 do 14:00, Zestawienie wydatków poniesionych w ramach podstawowego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 28 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości), do którego załączone zostają kopie faktur lub innych dokumentów księgowych potwierdzających dokonanie zakupu towarów i/lub usług i wskazujących st

LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE W RAMACH V NABORU

 Szanowni Państwo, Izba Rzemieślnicza w Opolu w wyniku zakończenia  procedury oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego oraz w wyniku zaakceptowania Protokołu z prac Komisji Oceny Wniosków, w ramach projektu pn.: „Moja Przyszłość - Moja Firma 2” poniżej publikuje Podstawową listę rankingową osób rekomendowanych do otrzymania dofinansowania. Celem sporządzenia Aneksu na otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego prosimy o niezwłoczne dostarczenie do dnia 2 marca do siedziby Izby Rzemieślniczej w Opolu przy ul. Katowickiej 55 ( pokój 1.4 ) niżej wymienionych dokumentów. Po ich dostarczeniu zostanie sporządzony Aneks wraz z załącznikami. Następnie zostaną Państwo poinformowani telefonicznie o terminie wizyty (wraz z poręczycielami) w biurze projektu, celem podpisania Aneksu i wniesienia zabezpieczenia. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt z biurem projektu, pod numerem telefonu 694 467 781  lub e-mail: katarzyna.wrobel@

LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE W RAMACH IV NABORU

 Szanowni Państwo, Izba Rzemieślnicza w Opolu w wyniku zakończenia  procedury oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego oraz w wyniku zaakceptowania Protokołu z prac Komisji Oceny Wniosków, w ramach projektu pn.: „Moja Przyszłość - Moja Firma 2” poniżej publikuje Podstawową listę rankingową osób rekomendowanych do otrzymania dofinansowania. Celem sporządzenia Aneksu na otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego prosimy o niezwłoczne dostarczenie do dnia 17 stycznia do siedziby Izby Rzemieślniczej w Opolu przy ul. Katowickiej 55 ( pokój 1.4 ) niżej wymienionych dokumentów. Po ich dostarczeniu zostanie sporządzony Aneks wraz z załącznikami. Następnie zostaną Państwo poinformowani telefonicznie o terminie wizyty (wraz z poręczycielami) w biurze projektu, celem podpisania Aneksu i wniesienia zabezpieczenia. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt z biurem projektu, pod numerem telefonu 694 467 781  lub e-mail: katarzyna.wro

Nabór Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach V naboru

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w okresie od 03 do 17 STYCZNIA 2022 r., w godzinach od 9.00 – 14.00 odbędzie się nabór Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach V   NABORU.  Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego należy złożyć w Biurze projektu w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, 45-061 Opole, ul. Katowicka 55 lub przesłać pocztą w terminie i  godzinach określonych na stronie internetowej Projektu.  Wnioski złożone w biurze projektu po wyznaczonym terminie i  godzinie nie zostaną przyjęte. W przypadku wysłania dokumentów drogą pocztową za termin złożenia Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego uznaje się datę wpływu Wniosku do Biura, a nie datę stempla pocztowego. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej i nie będą zwracane. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (załącznik nr 26 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorc

Nabór Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach IV naboru

Nabór Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach IV naboru Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w okresie od 17 do 30 listopada 2021 r., w godzinach od 9.00 – 14.00 odbędzie się nabór Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach IV   NABORU.  Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego należy złożyć w Biurze projektu w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, 45-061 Opole, ul. Katowicka 55 lub przesłać pocztą w terminie i  godzinach określonych na stronie internetowej Projektu.  Wnioski złożone w biurze projektu po wyznaczonym terminie i  godzinie nie zostaną przyjęte. W przypadku wysłania dokumentów drogą pocztową za termin złożenia Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego uznaje się datę wpływu Wniosku do Biura, a nie datę stempla pocztowego. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej i nie będą zwracane. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (za

Lista Rankingowa Projektu "MOJA PRZYSZŁOŚĆ - MOJA FIRMA 2" – PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE W RAMACH V NABORU

Obraz
Lista Rankingowa Projektu "MOJA PRZYSZŁOŚĆ - MOJA FIRMA 2" – PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE W RAMACH V NABORU Izba Rzemieślnicza w Opolu w wyniku zakończenia w dniu 22.10.2021 r. procedury oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu pn.: „Moja Przyszłość - Moja Firma 2” poniżej publikuje Podstawową listę rankingową osób rekomendowanych do otrzymania dofinansowania. Celem sporządzenia Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego prosimy o niezwłoczne dostarczenie do dnia 5 listopada do siedziby Izby Rzemieślniczej w Opolu przy ul. Katowickiej 55 ( pokój 1.4 ) niżej wymienionych dokumentów. Po ich dostarczeniu zostanie sporządzona Umowa wraz z załącznikami. Następnie zostaną Państwo poinformowani telefonicznie o terminie wizyty (wraz z poręczycielami) w biurze projektu, celem podpisania Umowy i wniesienia zabezpieczenia. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt z biurem projektu, pod numerem t

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH V NABORU

 Uprzejmie informujemy, że w okresie od 14 do 24 WRZEŚNIA 2021 r., w godzinach od 9.00 – 14.00 odbędzie się nabór Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy złożyć w Biurze projektu  – Izbie Rzemieślniczej w Opolu, Opole, ul. Katowicka 55, I piętro lub przesłać pocztą w terminie i  godzinach określonych na stronie internetowej Projektu.  Wnioski złożone w biurze projektu  po wyznaczonej dacie i  godzinie nie zostaną przyjęte. W przypadku wysłania dokumentów drogą pocztową za termin złożenia Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego uznaje się datę wpływu Wniosku , a nie datę stempla pocztowego. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie naboru (określonego na stronie internetowej Projektu ) nie będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej i nie będą zwracane.  Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego ( załącznik nr 23 do niniejszego Regulaminu przyznawania środków finansowych na