Posty

Nabór Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach IV naboru

Nabór Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach IV naboru Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w okresie od 17 do 30 listopada 2021 r., w godzinach od 9.00 – 14.00 odbędzie się nabór Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach IV   NABORU.  Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego należy złożyć w Biurze projektu w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, 45-061 Opole, ul. Katowicka 55 lub przesłać pocztą w terminie i  godzinach określonych na stronie internetowej Projektu.  Wnioski złożone w biurze projektu po wyznaczonym terminie i  godzinie nie zostaną przyjęte. W przypadku wysłania dokumentów drogą pocztową za termin złożenia Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego uznaje się datę wpływu Wniosku do Biura, a nie datę stempla pocztowego. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej i nie będą zwracane. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (za

Lista Rankingowa Projektu "MOJA PRZYSZŁOŚĆ - MOJA FIRMA 2" – PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE W RAMACH V NABORU

Obraz
Lista Rankingowa Projektu "MOJA PRZYSZŁOŚĆ - MOJA FIRMA 2" – PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE W RAMACH V NABORU Izba Rzemieślnicza w Opolu w wyniku zakończenia w dniu 22.10.2021 r. procedury oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu pn.: „Moja Przyszłość - Moja Firma 2” poniżej publikuje Podstawową listę rankingową osób rekomendowanych do otrzymania dofinansowania. Celem sporządzenia Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego prosimy o niezwłoczne dostarczenie do dnia 5 listopada do siedziby Izby Rzemieślniczej w Opolu przy ul. Katowickiej 55 ( pokój 1.4 ) niżej wymienionych dokumentów. Po ich dostarczeniu zostanie sporządzona Umowa wraz z załącznikami. Następnie zostaną Państwo poinformowani telefonicznie o terminie wizyty (wraz z poręczycielami) w biurze projektu, celem podpisania Umowy i wniesienia zabezpieczenia. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt z biurem projektu, pod numerem t

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH V NABORU

 Uprzejmie informujemy, że w okresie od 14 do 24 WRZEŚNIA 2021 r., w godzinach od 9.00 – 14.00 odbędzie się nabór Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy złożyć w Biurze projektu  – Izbie Rzemieślniczej w Opolu, Opole, ul. Katowicka 55, I piętro lub przesłać pocztą w terminie i  godzinach określonych na stronie internetowej Projektu.  Wnioski złożone w biurze projektu  po wyznaczonej dacie i  godzinie nie zostaną przyjęte. W przypadku wysłania dokumentów drogą pocztową za termin złożenia Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego uznaje się datę wpływu Wniosku , a nie datę stempla pocztowego. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie naboru (określonego na stronie internetowej Projektu ) nie będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej i nie będą zwracane.  Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego ( załącznik nr 23 do niniejszego Regulaminu przyznawania środków finansowych na

Lista Rankingowa Projektu "MOJA PRZYSZŁOŚĆ - MOJA FIRMA 2" – PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE W RAMACH IV NABORU

Izba Rzemieślnicza w Opolu w wyniku zakończenia w dniu 03.08.2021 r. procedury oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu pn.: „Moja Przyszłość - Moja Firma 2” poniżej publikuje Podstawową listę rankingową osób rekomendowanych do otrzymania dofinansowania. Celem sporządzenia Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego prosimy o niezwłoczne dostarczenie do dnia 11 sierpnia do siedziby Izby Rzemieślniczej w Opolu przy ul. Katowickiej 55 ( pokój 1.4 ) niżej wymienionych dokumentów. Po ich dostarczeniu zostanie sporządzona Umowa wraz z załącznikami. Następnie zostaną Państwo poinformowani telefonicznie o terminie wizyty (wraz z poręczycielami) w biurze projektu, celem podpisania Umowy i wniesienia zabezpieczenia. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt z biurem projektu, pod numerem telefonu 77 454 31 73 wew. 29 lub e-mail: katarzyna.wrobel@izbarzem.opole.pl z Koordynatorem projektu – Panią Katarzyną

Podstawowa lista rankingowa Wniosków o przyznanie dotacji złożonych przez Uczestników projektu MOJA PRZYSZŁOŚĆ - MOJA FIRMA 2, w ramach V NABORU

Uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczona została Podstawowa lista rankingowa Wniosków o przyznanie dotacji złożonych przez Uczestników projektu MOJA PRZYSZŁOŚĆ - MOJA FIRMA 2, w ramach V NABORU Uczestnicy projektu, których wnioski znajdują się na pozycji od 1 do 10 powinni dokonać  rejestracji działalności gospodarczej do dnia 09.08.2021 r. (dzień rejestracji działalności powinien być tożsamy z jej rozpoczęciem)  i dostarczyć najpóźniej do 09.08.2021 r. do Izby Rzemieślniczej w Opolu ul. Katowicka 55, I piętro, pokój 1.14, tel. 77 454 31 73 wew. 29, w godzinach od 9.00  do 14.00 celem weryfikacji,  dokumenty niezbędne do zawarcia  Umowy na otrzymanie dotacji, w tym: 1. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG, poświadczający zarejestrowanie i rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w terminie wskazanym przez Realizatora projektu - Izbę Rzemieślniczą w Opolu, 2. Kopię aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA, Z

Nabór „Wniosków o przyznanie dotacji" w Ramach V naboru

 Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że do dnia 2 lipca 2021 r. odbędzie się nabór „Wniosków o przyznanie dotacji" w ramach V naboru. „Wniosek o przyznanie dotacji" należy złożyć w wyżej wymienionym terminie, zgodnie z procedurą opisaną w § 4 pkt. 6,7 „Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. MOJA PRZYSZŁOŚĆ - MOJA FIRMA 2": w biurze projektu tj. w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, w godzinach od 8.00 do 14.00, lub przesłać na adres biura projektu ( liczy się data wpływu „Wniosku o przyznanie dotacji" do biura projektu, a nie data stempla pocztowego). Wniosek o przyznanie dotacji wraz z załącznikami należy złożyć w dwóch egzemplarzach. Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej projektu w zakładce "dokumenty do pobrania". Poniżej wykaz dokumentów które należy złożyć ( numer pod którym znajdują się dokumenty w zakładce "dokumenty do pobrania". 

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH IV NABORU

Uprzejmie informujemy, że w okresie od 1 do 11 LIPCA 2021 r., w godzinach od 9.00 – 14.00 odbędzie się nabór Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy złożyć w Biurze projektu  – Izbie Rzemieślniczej w Opolu, Opole, ul. Katowicka 55, I piętro lub przesłać pocztą w terminie i  godzinach określonych na stronie internetowej Projektu.  Wnioski złożone w biurze projektu  po wyznaczonej dacie i  godzinie nie zostaną przyjęte. W przypadku wysłania dokumentów drogą pocztową za termin złożenia Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego uznaje się datę wpływu Wniosku , a nie datę stempla pocztowego. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie naboru (określonego na stronie internetowej Projektu ) nie będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej i nie będą zwracane.  Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego ( załącznik nr 23 do niniejszego Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozw