Posty

UWAGA ! NOWY NABÓR DO PROJ. MOJA PRZYSZŁOŚĆ-MOJA FIRMA 2

Grafika
  DOTACJE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO, PRACUJĄCYCH ZARABIAJĄCYCH NAJNIŻSZA KRAJOWĄ W WIEKU OD 30 ROKU ŻYCIA Myślisz o rozpoczęciu działalności gospodarczej Nie masz środków finansowych przeznaczonych na ten cel Weź udział w projekcie pn. MOJA PRZYSZŁOŚĆ – MOJA FIRMA 2, realizowanym przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu w ramach RPO WO na lata 2014-2020, Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej, w ramach którego możesz otrzymać:   1. Wsparcie szkoleniowo – doradcze połączone z indywidualnym doradztwem biznesowym umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. 2. Dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w maksymalnej wysokości 25 000,- zł brutto. 3. Podstawowego wsparcie pomostowe wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności w wysokości 1 000,- zł brutto / 1 miesiąc. 4. Przedłużone wsparcie pomostowe wypłacane przez kolejne 6 miesięcy prowadzenia działalności w wysokości 1 000,- z

LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE W RAMACH III NABORU

Szanowni Państwo, Izba Rzemieślnicza w Opolu w wyniku zakończenia  procedury oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego oraz w wyniku zaakceptowania Protokołu z prac Komisji Oceny Wniosków, w ramach projektu pn.: „Moja Przyszłość - Moja Firma 2” poniżej publikuje Podstawową listę rankingową osób rekomendowanych do otrzymania dofinansowania. Celem sporządzenia Aneksu na otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego prosimy o niezwłoczne dostarczenie do dnia 31 lipca do siedziby Izby Rzemieślniczej w Opolu przy ul. Katowickiej 55 ( pokój 1.4 ) niżej wymienionych dokumentów. Po ich dostarczeniu zostanie sporządzony Aneks wraz z załącznikami. Następnie zostaną Państwo poinformowani telefonicznie o terminie wizyty (wraz z poręczycielami) w biurze projektu, celem podpisania Aneksu i wniesienia zabezpieczenia. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt z biurem projektu, pod numerem telefonu 694 467 781  lub e-mail: katarz

Nabór Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach III NABORU

Szanowni Państwo,  Uprzejmie informujemy, że w okresie od 02 do 12 czerwca 2020 r., w godzinach od 9.00 – 14.00 odbędzie się nabór Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach III NABORU.  Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego należy złożyć w Biurze projektu w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, 45-061 Opole, ul. Katowicka 55 lub przesłać pocztą w terminie i  godzinach określonych na stronie internetowej Projektu.  Wnioski złożone w biurze projektu po wyznaczonym terminie i  godzinie nie zostaną przyjęte. W przypadku wysłania dokumentów drogą pocztową za termin złożenia Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego uznaje się datę wpływu Wniosku do Biura, a nie datę stempla pocztowego. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej i nie będą zwracane. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (załącznik nr 26 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój pr

UWAGA – MOŻLIWE ZMIANY W REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW PROJEKTU MOJA PRZYSZLOSC – MOJA FIRMA 2. PILNE!!!!!!!!!!

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w związku z obowiązującym na terenie naszego kraju stanem epidemii, Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 30.03.2020 r. podjął Uchwałę  w sprawie przyjęcia odstępstw od procedur zawartych w dokumencie pn. Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020. Zmiany te zakładają:     W przypadku zwolnienia przedsiębiorstw z konieczności opłacania składki ZUS za marzec 2020 r. (płatne do 10 kwietnia 2020), kwiecień 2020 r. (płatne do 10 maja 2020)  i maj 2020 r. (płatne do 10 czerwca 2020)., umożliwienie uczestnikom projektu przeznaczenia tych środków na inne koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa, z katalogu wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia pomostowego, bez konieczności ponownej oceny wniosków w tym zakresie;     Wykorzystanie oszczędności powstałych w obecnie realizowanych projektach w ramach działania 7.3 na udzi

LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE W RAMACH II NABORU

Szanowni Państwo, Izba Rzemieślnicza w Opolu w wyniku zakończenia w dniu 02.04.2020 r. procedury oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego oraz w wyniku zaakceptowania Protokołu z prac Komisji Oceny Wniosków, w ramach projektu pn.: „Moja Przyszłość - Moja Firma 2” poniżej publikuje Podstawową listę rankingową osób rekomendowanych do otrzymania dofinansowania. Celem sporządzenia Aneksu na otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego prosimy o niezwłoczne dostarczenie do dnia 30 kwietnia a adres katarzyna.wrobel@izbarzem.opole.pl skanów niżej wymienionych dokumentów. Po ich przesłaniu i zweryfikowaniu zostanie sporządzony Aneks wraz z załącznikami. Następnie zostaną Państwo poinformowani telefonicznie o terminie wizyty (wraz z poręczycielami) w biurze projektu, celem podpisania Aneksu i wniesienia zabezpieczenia. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt z biurem projektu, pod numerem telefonu 694 467 781  lub e-ma

Lista Rankingowa Projektu "MOJA PRZYSZŁOŚĆ - MOJA FIRMA 2" – PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE W RAMACH III NABORU

Izba Rzemieślnicza w Opolu w wyniku zakończenia w dniu 07.02.2020 r. procedury oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego oraz w wyniku zaakceptowania Protokołu z prac Komisji Oceny Wniosków, w ramach projektu pn.: „Moja Przyszłość - Moja Firma 2” poniżej publikuje Podstawową listę rankingową osób rekomendowanych do otrzymania dofinansowania. Celem sporządzenia Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego prosimy o niezwłoczne dostarczenie do dnia 20 lutego do siedziby Izby Rzemieślniczej w Opolu przy ul. Katowickiej 55 ( pokój 1.4 ) niżej wymienionych dokumentów. Po ich dostarczeniu zostanie sporządzona Umowa wraz z załącznikami. Następnie zostaną Państwo poinformowani telefonicznie o terminie wizyty (wraz z poręczycielami) w biurze projektu, celem podpisania Umowy i wniesienia zabezpieczenia. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt z biurem projektu, pod numerem telefonu 77 454 31 73 wew. 29 lub e-mail: kat

Nabór Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach II NABORU

Szanowni Państwo,  Uprzejmie informujemy, że w okresie od 12 do 21 lutego 2020 r. , w godzinach od 9.00 – 14.00 odbędzie się nabór Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach II NABORU.  Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego należy złożyć w Biurze projektu w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, 45-061 Opole, ul. Katowicka 55 lub przesłać pocztą w terminie i  godzinach określonych na stronie internetowej Projektu.  Wnioski złożone w biurze projektu po wyznaczonym terminie i  godzinie nie zostaną przyjęte. W przypadku wysłania dokumentów drogą pocztową za termin złożenia Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego uznaje się datę wpływu Wniosku do Biura, a nie datę stempla pocztowego. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej i nie będą zwracane. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (załącznik nr 26 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój pr