Posty

Obraz
Uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczona została  Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu MOJA PRZYSZŁOŚĆ – MOJA FIRMA 2,w ramach III NABORU, sporządzana po zakończeniu oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych przez Komisję rekrutacyjną.

Informacja z wynikami oceny do poszczególnych Kandydatów wysłana zostanie drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem e-maila, a także poprzez wiadomości SMS (Short Message Service).

 Lista rankingowa uczestników projektu2


Obraz
Uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczona została Podstawowa lista rankingowa Wniosków o przyznanie dotacji złożonych przez Uczestników projektu MOJA PRZYSZŁOŚĆ - MOJA FIRMA 2, w ramach I NABORU Uczestnicy projektu, których wnioski znajdują się na pozycji od 1 do 17 powinni dokonać  rejestracji działalności gospodarczej do dnia 16.08.2019 r.(dzień rejestracji działalności powinien być tożsamy z jej rozpoczęciem)  i dostarczyć najpóźniej do16.08.2019 r. do Izby Rzemieślniczej w Opolu ul. Katowicka 55, I piętro, pokój 1.14, tel. 77 454 31 73 wew. 29, w godzinach od 9.00  do 14.00 celem weryfikacji,  dokumenty niezbędne do zawarcia  Umowy na otrzymanie dotacji, w tym: 1. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG, poświadczający zarejestrowanie i rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w terminie wskazanym przez Realizatora projektu - Izbę Rzemieślniczą w Opolu, 2. Kopię aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA, Z…

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu MOJA PRZYSZŁOŚĆ – MOJA FIRMA 2 w ramach II NABORU

Uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczona została  Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu MOJA PRZYSZŁOŚĆ – MOJA FIRMA 2,w ramach II NABORU, sporządzana po zakończeniu oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych przez Komisję rekrutacyjną.

Informacja z wynikami oceny do poszczególnych Kandydatów wysłana zostanie drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem e-maila, a także poprzez wiadomości SMS (Short Message Service).

Pobierz plik: Lista rankingowa uczestników projektu2.doc

Informujemy, że II nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu "Moja przyszłość - Moja firma 2" został przedłużony do dnia 15 lipca 2019 r.

Szanowni Państwo

Informujemy, iż nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu został podzielony na 3 nabory.

I nabór zakończył się - 30 marca 2019

II nabór zakończył się - 15 czerwca 2019

III nabór trwa do 15 lipca 2019 roku
Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy, że w okresie od 26 czerwca do 5 lipca 2019 r., w godzinach od 8.00 – 14.00 odbędzie się nabór Wniosków o przyznanie dotacji dla Uczestników I naboru

AKTUALNE WZORY: Wniosku o przyznanie dotacji  i Biznesplanu  – obowiązujące od 23.04.2019 r. oraz AKTUALNE ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA NA ZAŁOŻENIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej  - obowiązujące od 23.04.2019 r. zamieszczone zostały poniżej w dokumentach do pobrania

 Dokumenty niezbędne do złożenia to:

1. Wniosek o przyznanie dotacji

2. Potwierdzenie udziału w module szkoleniowo - doradczym

3. Biznesplan

4. Harmonogram rzeczowo finansowy

5. Kopię pozwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej ( jeśli dotyczy)


Wniosek o przyznanie dotacji należy złożyć w Biurze Projektu osobiście lub przesłać pocztą w terminie i godzinach określonych powyżej.

W przypadku wysłania dokumentów drogą pocztową za termin złożenia Wniosku …
Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zakończył się nabór formularzy rekrutacyjnych w ramach II naboru. Wszystkie złożone formularze rekrutacyjne są poprawne pod względem formalnym i zostaną przekazane do oceny merytorycznej Komisji Oceny Formularzy rekrutacyjnych.

Posiedzenie Komisji odbędzie się 27.06.2019 r. o godz. 10.00 w biurze projektu. Ocena merytoryczna formularzy dokonana zostanie do 01.07.2019 r.

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu zostanie  ogłoszona na stronie projektu  najpóźniej do 10.07.2019 r.