NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH V NABORU

 Uprzejmie informujemy, że w okresie od 14 do 24 WRZEŚNIA 2021 r., w godzinach od 9.00 – 14.00 odbędzie się nabór Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.
Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy złożyć w Biurze projektu  – Izbie Rzemieślniczej w Opolu, Opole, ul. Katowicka 55, I piętro lub przesłać pocztą w terminie i  godzinach określonych na stronie internetowej Projektu.
 Wnioski złożone w biurze projektu  po wyznaczonej dacie i  godzinie nie zostaną przyjęte. W przypadku wysłania dokumentów drogą pocztową za termin złożenia Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego uznaje się datę wpływu Wniosku , a nie datę stempla pocztowego. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie naboru (określonego na stronie internetowej Projektu ) nie będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej i nie będą zwracane.
 Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego ( załącznik nr 23 do niniejszego Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie MOJA PRZYSZŁOŚĆ - MOJA FIRMA 2) należy złożyć  wraz ze  wymaganymi załącznikami w 2 egzemplarzach :

 1.   oświadczeniem o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych (załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu), lub    kopią/ami zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,
 2.   formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (załącznik nr 9 do niniejszego regulaminu),
  3.  oświadczeniem o nie posiadaniu długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz, że dana osoba nie jest dłużnikiem w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej (załącznik nr 13 do niniejszego regulaminu),
 4.   oświadczeniem o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW 2014-2020 oraz środków oferowanych w ramach PO WER, RPO WO 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego (załącznik nr 24 do niniejszego regulaminu).
Przypominamy, że maksymalna wysokość podstawowego wsparcia pomostowego wynosi 1 000,00 zł  brutto / 1 miesiąc. Podstawowe wsparcie pomostowe wypłacane jest w kwocie netto.

Rozliczenie podstawowego wsparcia pomostowego następuje w terminie do 7 dni od daty wypłaty ostatniej jego transzy (za 6 miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej ), poprzez złożenie szczegółowego zestawienia towarów lub usług, których zakup został dokonany z przyznanych środków, do którego załączone zostają faktury lub inne dokumenty księgowe potwierdzające dokonanie zakupu towarów i/lub usług i wskazujące stawki podatku VAT dla poszczególnych wydatków.
 UWAGA:
Niezłożenie Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w  wyznaczonym terminie, oznacza rezygnację Uczestnika projektu  z ubiegania się o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.  Tylko w wyjątkowych sytuacjach np. choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim, zgonu bliskiej osoby umożliwione zostanie dostarczenie dokumentów po wyznaczonym terminie. Decyzję w tej kwestii każdorazowo podejmuje Izba Rzemieślnicza w Opolu.


W razie pytań prosimy o kontakt:

Katarzyna Wróbel - Szymanowska tel. 77 454 31 73 wew. 29

Popularne posty z tego bloga

Uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczona została Podstawowa lista rankingowa Wniosków o przyznanie dotacji złożonych przez Uczestników projektu MOJA PRZYSZŁOŚĆ - MOJA FIRMA 2, w ramach IV NABORU

Lista Rankingowa Projektu "MOJA PRZYSZŁOŚĆ - MOJA FIRMA 2" – PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE W RAMACH IV NABORU

Podstawowa lista rankingowa Wniosków o przyznanie dotacji złożonych przez Uczestników projektu MOJA PRZYSZŁOŚĆ - MOJA FIRMA 2, w ramach V NABORU