Dokumenty do pobrania

1 REGULAMIN  PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH.doc
2 REGULAMIN  REKRUTACJI.doc
3 Załącznik nr 2 Oświadczenie kwalifikowalnosci kandydata.docx
4 Załącznik nr 3 Harmonogram rzeczowo-finansowy.docx
5 Załącznik nr 5 Oświadczenie kwalifikowalnosci uczestnika.docx
6 Załącznik nr 8 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de-minimis.docx
7 Załącznik nr 9 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx
8 Załącznik nr 13 Oświadczenie uczestnika projektu poręczyciela o nieposiadaniu długów objętych tytułami egzekucyjnymi.docx
9 Załącznik nr 21 Zestawienie towarów i usług których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości.docx
10 Załącznik nr 22 Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów i usług zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.docx
11 Załącznik nr 2 Biznesplan.docx
12 Załącznik nr  14.   Oświadczenie  poręczyciela o udzieleniu poręczenia tylko jednemu uczestnikowi projektu.docx
13 Załącznik nr  16.   Oświadczenie  o dochodach poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą.docx
14 Załącznik nr  18.   Oświadczenie  o niepozostawaniu w związku małżeńskim.docx
15 Załącznik nr  19.  Oświadczenie zgody małżonka Uczestnika projektu na zawarcie Umowy na otrzymanie dotacji  oraz na wystawienie i złożenie weksla in blanco.docx
15 Załącznik nr 19A. Oświadczenie zgody małżonka Uczestnika projektu na zawarcie Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego oraz na wystawienie i złożenie weksla in blanco.docx
16 Załącznik nr  20.  Oświadczenie zgody małżonka  poręczyciela na udzielenie przez małżonka poręczenia wekslowego na wekslu in blanco w celu zabezpieczenia Umowy na otrzymanie dotacji.docx
16 Załącznik nr 20A. Oświadczenie zgody małżonka poręczyciela na udzielenie przez małżonka poręczenia wekslowego na wekslu in blanco w celu zabezpieczenia Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.docx
17 Załącznik nr 1.   Formularz rekrutacyjny.doc
18 Załącznik nr 1.  Wniosek   o przyznanie dotacji.docx
19 Załącznik nr 3.    Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego.doc
20 Załącznik nr 4.   Karta oceny formalnej..docx
21 Załącznik nr 4.  Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego.doc
22 Załącznik nr 5.  Regulamin   Komisji Oceny Wniosków.docx
23 Załącznik nr 6.  Karta oceny merytorycznej.docx
24 Załącznik nr 7.   Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis..docx
25 Załącznik nr 10.   Oświadczenie o braku zakazu dostępu do środków publicznych, o których mowa w art.5.docx
26 Załącznik nr 11. Umowa na otrzymanie dotacji..docx
27 Załącznik nr 12  Weksel in blanco wraz z deklaracją bankową.docx
28 Załącznik nr 15 Zaświadczenie o zatrudnieniu ii wysokości przychodów poręczyciela zatrudnionego na.doc
29 Załącznik nr 16  Oświadczenie o dochodach dla poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą.docx
30 Załącznik nr 23.   Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.docx
31 Załącznik nr 24. Oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł publicznych.docx
32 Załącznik nr 25. Umowa na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.docx
33 Załącznik nr 26.   Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.docx
34 Załącznik nr 27. Aneks do umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.docx
35 ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA NA ZAŁOŻENIE.docx
Popularne posty z tego bloga

Uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczona została Podstawowa lista rankingowa Wniosków o przyznanie dotacji złożonych przez Uczestników projektu MOJA PRZYSZŁOŚĆ - MOJA FIRMA 2, w ramach IV NABORU

Lista Rankingowa Projektu "MOJA PRZYSZŁOŚĆ - MOJA FIRMA 2" – PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE W RAMACH IV NABORU

Podstawowa lista rankingowa Wniosków o przyznanie dotacji złożonych przez Uczestników projektu MOJA PRZYSZŁOŚĆ - MOJA FIRMA 2, w ramach V NABORU