Nabór Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach V naboru

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w okresie od 03 do 17 STYCZNIA 2022 r., w godzinach od 9.00 – 14.00 odbędzie się nabór Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach V   NABORU.

 Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego należy złożyć w Biurze projektu w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, 45-061 Opole, ul. Katowicka 55 lub przesłać pocztą w terminie i  godzinach określonych na stronie internetowej Projektu.
 Wnioski złożone w biurze projektu po wyznaczonym terminie i  godzinie nie zostaną przyjęte. W przypadku wysłania dokumentów drogą pocztową za termin złożenia Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego uznaje się datę wpływu Wniosku do Biura, a nie datę stempla pocztowego. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej i nie będą zwracane.
Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (załącznik nr 26 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Moja Przyszłość - Moja Firma 2…) należy złożyć wraz ze  wymaganymi załącznikami:

    a)zaświadczeniem/oświadczeniem o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz niezaleganiu z uiszczaniem podatków,
    b)oświadczeniem o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych (załącznik nr 8 do w/w Regulaminu), lub

    c)kopią/i zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,

    d)formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (załącznik nr 9 do w/w Regulaminu),
    e)oświadczeniem o nieposiadaniu długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz, że dana osoba nie jest dłużnikiem w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej (załącznik nr 13 do w/w Regulaminu),

    f)oświadczeniem o skorzystaniu/nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW 2014-2020 oraz środków oferowanych w ramach PO WER, RPO WO 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego (załącznik nr 24 do w/w Regulaminu).
Przypominamy, że maksymalna wysokość przedłużonego wsparcia pomostowego wynosi 1 000,00 zł  brutto / 1 miesiąc. Przedłużone wsparcie pomostowe wypłacane jest w kwocie netto.
 UWAGA:

Niezłożenie Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w  wyznaczonym terminie, oznacza rezygnację Uczestnika projektu  z ubiegania się o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.  Tylko w wyjątkowych sytuacjach np. choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim, zgonu bliskiej osoby umożliwione zostanie dostarczenie dokumentów po wyznaczonym terminie.


W razie pytań prosimy o kontakt:

Katarzyna Wróbel - Szymanowska - tel. 44 4543173 wew. 29

Popularne posty z tego bloga

Uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczona została Podstawowa lista rankingowa Wniosków o przyznanie dotacji złożonych przez Uczestników projektu MOJA PRZYSZŁOŚĆ - MOJA FIRMA 2, w ramach IV NABORU

Lista Rankingowa Projektu "MOJA PRZYSZŁOŚĆ - MOJA FIRMA 2" – PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE W RAMACH IV NABORU

Podstawowa lista rankingowa Wniosków o przyznanie dotacji złożonych przez Uczestników projektu MOJA PRZYSZŁOŚĆ - MOJA FIRMA 2, w ramach V NABORU