Lista Rankingowa Projektu "MOJA PRZYSZŁOŚĆ - MOJA FIRMA 2" – PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE W RAMACH IV NABORU

Izba Rzemieślnicza w Opolu w wyniku zakończenia w dniu 03.08.2021 r. procedury oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu pn.: „Moja Przyszłość - Moja Firma 2” poniżej publikuje Podstawową listę rankingową osób rekomendowanych do otrzymania dofinansowania.

Celem sporządzenia Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego prosimy o niezwłoczne dostarczenie do dnia 11 sierpnia do siedziby Izby Rzemieślniczej w Opolu przy ul. Katowickiej 55 ( pokój 1.4 ) niżej wymienionych dokumentów. Po ich dostarczeniu zostanie sporządzona Umowa wraz z załącznikami. Następnie zostaną Państwo poinformowani telefonicznie o terminie wizyty (wraz z poręczycielami) w biurze projektu, celem podpisania Umowy i wniesienia zabezpieczenia.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt z biurem projektu, pod numerem telefonu 77 454 31 73 wew. 29 lub e-mail: katarzyna.wrobel@izbarzem.opole.pl z Koordynatorem projektu – Panią Katarzyną Wróbel - Szymanowską .
a) Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy:
1. W przypadku gdy Uczestnik projektu pozostaje w związku małżeńskim - oświadczenia małżonka o zgodzie na wniesienie zabezpieczenia/poręczenie weksla Załącznik nr 19.A  niniejszego Regulaminu), ewentualnie załączenia odpisu aktu notarialnego albo sądowego orzeczenia znoszącego małżeńską wspólność majątkową,
2. Jeżeli Uczestnik projektu nie pozostaje w związku małżeńskim – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim – Załącznik nr 18 do Regulaminu;
3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis; Załącznik nr 9,
5. Oświadczenie o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz o nie byciu dłużnikiem w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej – Załącznik nr 13 do Regulaminu,

Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia zabezpieczenia:
W przypadku poręczycieli zatrudnionych w ramach stosunku pracy:
a)    zaświadczenie o zatrudnieniu i o wysokości średnich miesięcznych dochodów osiągniętych ze stosunku pracy w okresie ostatnich 12 pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających zawarcie niniejszej umowy, tj. (od 01.07.2020 r. do 31.07.2021 r.); Załącznik nr 15,
b)  oświadczenia o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz, że nie są dłużnikami w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej, a także w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania sądowe lub administracyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań – Załącznik nr 13 do Regulaminu,
c) Oświadczenie  poręczyciela o udzieleniu poręczenia tylko jednemu uczestnikowi projektu Załącznik nr  14

W przypadku poręczycieli prowadzących działalność gospodarczą:
a)  zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodu osiągniętego w 2020 roku ,albo kopię deklaracji na podatek dochodowy za 2020 rok wraz dowodem złożenia tej deklaracji w urzędzie skarbowym,
b) Oświadczenie  o dochodach poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą Załącznik nr  16.  
c) zaświadczenia z urzędu skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z podatkami i składkami na ubezpieczenie społeczne wystawione nie później niż 1 miesiąc przed zawarciem niniejszej umowy;
d)  oświadczenia o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz, że nie są dłużnikami w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej, a także w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania sądowe lub administracyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań – Załącznik nr 13 do Regulaminu,
e) Oświadczenie  poręczyciela o udzieleniu poręczenia tylko jednemu uczestnikowi projektu Załącznik nr  14
W przypadku poręczycieli pobierających emeryturę/rentę strukturalną:
• decyzje administracyjne o przyznaniu emerytury/renty strukturalnej oraz dowody potwierdzające otrzymanie emerytury/renty strukturalnej w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających zawarcie umowy z uczestnikiem projektu (w przypadku poręczycieli pobierających rentę strukturalną decyzję administracyjną potwierdzającą, że okres pobierania renty nie upłynie wcześniej niż okres 1,5 roku od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Beneficjenta pomocy, którego są poręczycielem;
• oświadczenia o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz, że nie są dłużnikami w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej, a także w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania sądowe lub administracyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań – Załącznik nr 13 do Regulaminu,
 Oświadczenie  poręczyciela o udzieleniu poręczenia tylko jednemu uczestnikowi projektu Załącznik nr  14
Wniesienie zabezpieczenia wymaga również załączenia:
1. W przypadku gdy poręczyciel pozostaje w związku małżeńskim – Oświadczenie małżonka o zgodzie na poręczenie weksla, ewentualnie załączenia odpisu aktu notarialnego albo sądowego orzeczenia znoszącego małżeńską wspólność majątkową – Załącznik nr 20.A do Regulaminu,
2. Jeżeli poręczyciel nie pozostaje w związku małżeńskim – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim – Załącznik nr 18 do Regulaminu,

Przypominamy, iż okresy za które należy się wsparcie pomostowe podstawowe odpowiadają 6 pierwszym miesiącom funkcjonowania firmy, liczonym od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wypłata podstawowego wsparcia pomostowego następuje w kwotach NETTO.

http://lista rankingowa pwp IVnabór.doc

Popularne posty z tego bloga

Podstawowa lista rankingowa Wniosków o przyznanie dotacji złożonych przez Uczestników projektu MOJA PRZYSZŁOŚĆ - MOJA FIRMA 2, w ramach V NABORU

LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE W RAMACH IV NABORU