Nabór „Wniosków o przyznanie dotacji" w Ramach V naboru


 Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że do dnia 2 lipca 2021 r. odbędzie się nabór „Wniosków o przyznanie dotacji" w ramach V naboru.

„Wniosek o przyznanie dotacji" należy złożyć w wyżej wymienionym terminie, zgodnie z procedurą opisaną w § 4 pkt. 6,7 „Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. MOJA PRZYSZŁOŚĆ - MOJA FIRMA 2":
w biurze projektu tj. w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, w godzinach od 8.00 do 14.00, lub
przesłać na adres biura projektu ( liczy się data wpływu „Wniosku o przyznanie dotacji" do biura projektu, a nie data stempla pocztowego).

Wniosek o przyznanie dotacji wraz z załącznikami należy złożyć w dwóch egzemplarzach. Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej projektu w zakładce "dokumenty do pobrania".


Poniżej wykaz dokumentów które należy złożyć ( numer pod którym znajdują się dokumenty w zakładce "dokumenty do pobrania".  :

1. Wniosek o dotację - pozycja numer 18

2. Biznesplan - pozycja numer 11

3. Harmonogram rzeczowo – finansowy -  pozycja numer 4

4. kopie pozwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu (jeśli dotyczy)

5. inne załączniki ( proszę po kolei wymienić jakie ).

 
UWAGA:

Nie dopuszcza się składania „Wniosków o przyznanie dotacji" za pośrednictwem portalu praca.gov.pl lub poza terenem biura projektu. „Wnioski o przyznanie dotacji", które wpłyną do biura projektu przed lub po terminie naboru nie będą rozpatrywane i nie będą zwracane.

Popularne posty z tego bloga

UWAGA ! NOWY NABÓR DO PROJ. MOJA PRZYSZŁOŚĆ-MOJA FIRMA 2

Lista rankingowa Uczestników projektu w ramach IV naboru.

Uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczona została Podstawowa lista rankingowa Wniosków o przyznanie dotacji złożonych przez Uczestników projektu MOJA PRZYSZŁOŚĆ - MOJA FIRMA 2, w ramach IV NABORU