Uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczona została Podstawowa lista rankingowa Wniosków o przyznanie dotacji złożonych przez Uczestników projektu MOJA PRZYSZŁOŚĆ - MOJA FIRMA 2, w ramach IV NABORU

Uczestnicy projektu, których wnioski znajdują się na pozycji od 1 do 17 powinni dokonać  rejestracji działalności gospodarczej do dnia 14.06.2021 r. (dzień rejestracji działalności powinien być tożsamy z jej rozpoczęciem)  i dostarczyć najpóźniej do 14.06.2021 r. do Izby Rzemieślniczej w Opolu ul. Katowicka 55, I piętro, pokój 1.14, tel. 77 454 31 73 wew. 29, w godzinach od 9.00  do 14.00 celem weryfikacji,  dokumenty niezbędne do zawarcia  Umowy na otrzymanie dotacji, w tym:
1. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG, poświadczający zarejestrowanie i rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w terminie wskazanym przez Realizatora projektu - Izbę Rzemieślniczą w Opolu,
2. Kopię aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA, ZUS ZFA/ZPA),
3. Uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy ( jeśli dotyczy),
4. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis ( załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego …)  lub  oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym przystąpienia do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych ( załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego …)  lub  zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych.
5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( załącznik nr 9 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego …)
6. Oświadczenie o nieposiadaniu długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz, że dana osoba nie jest dłużnikiem w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej ( załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego …)
7. Oświadczenie o braku zakazu dostępu do środków publicznych, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( załącznik nr 10 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego …)
8. Zabezpieczenie prawidłowego wykonania Umowy na otrzymanie dotacji  ( załączniki do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego … dla poręczycieli:  nr 15 i/lub 16 , 20, 14 ewentualnie 18  oraz załącznik nr 19 dla współmałżonka Uczestnika Projektu ).  

UWAGA: wszystkie wyżej wymienione dokumenty – załączniki do Umowy na otrzymanie dotacji należy podpisać ale nie wpisywać daty. Data zostanie uzupełniona w dniu, kiedy w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Opolu podpisywana będzie Umowa na otrzymanie dotacji.
W przypadku niezłożenia dokumentów, o których mowa powyżej, w tym dokumentów związanych z ustanowieniem zabezpieczenia w terminie wskazanym w niniejszym piśmie, uznaje się że Uczestnik projektu rezygnuje z możliwości otrzymania przyznanej dotacji i uczestnictwa  w Projekcie.
Jednocześnie przypominamy, że Uczestnicy projektu, którzy złożą w wymaganym terminie komplet prawidłowo wypełnionych załączników do Umowy na otrzymanie dotacji, zawiadomieni zostaną  o dniu i godzinie podpisania Umowy na przyznanie dotacji w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Opolu.
Podpisanie Umowy na otrzymanie dotacji musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia zawiadomienia Uczestnika projektu o przyznaniu dotacji.

Uczestnicy projektu, których wnioski znajdują się na pozycji od 18 do 30  mają prawo  w terminie do 5 dni  licząc od dnia otrzymania informacji  o wynikach oceny, czyli do 09.06.2021, dostarczyć do biura projektu Realizatora  tj. Izby Rzemieślniczej w Opolu ul. Katowicka 55, I piętro, pokój 1.14, tel. 77 454 31 73 wew. 29, w godzinach od 9.00  do 14.00 ,  pisemne odwołanie od decyzji Komisji Oceny Wniosków o dotację (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu odwołania do Biura Projektu).
UWAGA:
Uczestnik projektu składający odwołanie powinien zapoznać się z załączoną do informacji o wynikach oceny, oceną dokonaną przez członków KOW o dotację ( dostępna w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Opolu), a w odwołaniu jednoznacznie wskazać z którymi zapisami oceniających się nie zgadza.

 lista rankon IVnabór.docx


 

Popularne posty z tego bloga

Lista Rankingowa Projektu "MOJA PRZYSZŁOŚĆ - MOJA FIRMA 2" – PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE W RAMACH IV NABORU

Podstawowa lista rankingowa Wniosków o przyznanie dotacji złożonych przez Uczestników projektu MOJA PRZYSZŁOŚĆ - MOJA FIRMA 2, w ramach V NABORU

LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE W RAMACH IV NABORU