UWAGA – MOŻLIWE ZMIANY W REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW PROJEKTU MOJA PRZYSZLOSC – MOJA FIRMA 2. PILNE!!!!!!!!!!

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż w związku z obowiązującym na terenie naszego kraju stanem epidemii, Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 30.03.2020 r. podjął Uchwałę  w sprawie przyjęcia odstępstw od procedur zawartych w dokumencie pn. Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020.

Zmiany te zakładają:

    W przypadku zwolnienia przedsiębiorstw z konieczności opłacania składki ZUS za marzec 2020 r. (płatne do 10 kwietnia 2020), kwiecień 2020 r. (płatne do 10 maja 2020)  i maj 2020 r. (płatne do 10 czerwca 2020)., umożliwienie uczestnikom projektu przeznaczenia tych środków na inne koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa, z katalogu wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia pomostowego, bez konieczności ponownej oceny wniosków w tym zakresie;
    Wykorzystanie oszczędności powstałych w obecnie realizowanych projektach w ramach działania 7.3 na udzielenie wsparcia pomostowego podstawowego /przedłużonego osobom:

    które o wsparcie wnioskowały, ale dla których zabrakło środków z uwagi na wyczerpanie środków,
    które o to wsparcie nie wnioskowały z uwagi na brak podstaw do jego otrzymania, a których obecnie kondycja finansowa uległa znacznemu pogorszeniu i potrzebują tej pomocy;

    Umożliwienie uczestnikom projektu składanie wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego później niż w piątym miesiącu otrzymywania podstawowego wsparcia pomostowego;
    Możliwość czasowego zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej, tak aby okres zawieszenia działalności nie był traktowany jako naruszenie wymogu zapewnienia trwałości (okres ten nie byłby wliczany do wymaganego 12 miesięcznego okresu utrzymania działalności gospodarczej, a zatem po ponownym jej wznowieniu musiałaby być ona prowadzona proporcjonalnie dłużej o okres jej zawieszenia);
    Możliwość niedotrzymania terminów wskazanych w Zasadach (np. związanych z niezwłocznym podjęciem działalności gospodarczej, podpisaniem umowy i wypłatą dotacji).
    Możliwość dokonania kontroli prowadzenia działalności  gospodarczej oraz prawidłowego wydatkowania dotacji w sposób zdalny (z pominięciem konieczności przeprowadzenia kontroli na miejscu).

Ponadto w przypadku uzyskania zgody Ministerstwa Funduszy i Polityki Rozwoju na odstąpienie od warunków wynikających z Wytycznych dotyczących rynku pracy będzie możliwe wykorzystanie oszczędności powstałych w obecnie realizowanych projektach w ramach działania 7.3 na udzielenie wsparcia pomostowego podstawowego/przedłużonego osobom, które zawiesiły działalność gospodarczą na czas związany z epidemią, jednak nadal ponoszą stałe miesięczne opłaty także w okresie zawieszenia działalności. W tym przypadku możliwe będzie wydłużenie okresu udzielania wsparcia pomostowego.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie odpowiedzi na zadane poniżej pytania do dnia  24.04.2020 r. wszystkich 50 uczestników projektu, którzy otrzymali dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej na adres katarzyna.wrobel@izbarzem.opole.pl

    1. Czy zamierza Pani/Pan  zrezygnować  z opłacania składek ZUS za miesiące: marzec, kwiecień i maj 2020 r.?
   2. Czy w przypadku zwolnienia Pani/Pana  z konieczności opłacania składek ZUS za miesiące: marzec, kwiecień, maj 2020 r., ma Pani/Pan możliwość przeznaczenia niewydatkowanych środków ze wsparcia pomostowego przeznaczonych pierwotnie na opłacenie składek ZUS,   na inne koszty/wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, zgodne z katalogiem wydatków kwalifikowanych w ramach wsparcia pomostowego? Proszę napisać jakie byłyby to wydatki, pamiętając jednocześnie, że należy udokumentować ich poniesienie ?


UWAGA: Pytanie numer 1 i 2 dotyczy  uczestników projektu, którzy aktualnie otrzymują podstawowe wsparcie pomostowe i tych którzy aktualnie otrzymują przedłużone wsparcie pomostowe.


  3.  Czy wyraża Pani/Pan  chęć skorzystania ze wsparcia pomostowego na tym etapie projektu?

UWAGA: Pytanie 3 dotyczy 4 uczestników projektu, którzy nie zawnioskowali i nie otrzymali podstawowego wsparcia pomostowego oraz  uczestników projektu, którzy otrzymali podstawowe wsparcie pomostowe ale nie zawnioskowali i nie otrzymują przedłużonego wsparcia pomostowego.


  4.  Czy zamierza Pan/Pani czasowo zawiesić działalność gospodarczą? Jeżeli tak to proszę napisać w jakim okresie planuje Pani/Pan to zrobić i na jaki okres.


Po otrzymaniu od uczestników projektu odpowiedzi na powyższe pytania, i przeanalizowaniu ich przez personel projektu, na stronie internetowej projektu zamieszczone zostaną szczegółowe informacje dotyczące sposobu realizacji ww. zmian w projekcie oraz dokumenty, na podstawie których uczestnicy projektu będą mogli wnioskować o ich dokonanie.Popularne posty z tego bloga

UWAGA ! NOWY NABÓR DO PROJ. MOJA PRZYSZŁOŚĆ-MOJA FIRMA 2

Lista rankingowa Uczestników projektu w ramach IV naboru.