LISTA RANKINGOWA PO ODWOŁANIACH W RAMACH IV NABORU

Szanowni Państwo,
 uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczona została Lista rankingowa po odwołaniach Wniosków o przyznanie dotacji złożonych przez uczestników projektu MOJA PRZYSZŁOŚĆ - MOJA FIRMA 2 – IV nabór.
 
Uczestnicy projektu , których Wnioski o przyznanie dotacji  znajdują się na pozycji od 1 do 4  Listy rankingowej po odwołaniach powinni dokonać rejestracji działalności gospodarczej do dnia 28.06.2021 r.  i dostarczyć najpóźniej do 28.06.2021 r. do Izby Rzemieślniczej w Opolu ul. Katowicka 55, I piętro, pokój 1.14, tel. 77 454 31 73 wew. 29, w godzinach od 9.00  do 14.00  celem weryfikacji,  dokumenty niezbędne do zawarcia  Umowy na otrzymanie dotacji, w tym:

    Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG, poświadczający zarejestrowanie i rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej ,
    Kopię aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA, ZUS ZFA/ZPA),
    Uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy ( jeśli dotyczy),
    Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis ( załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego …)  lub  oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym przystąpienia do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych ( załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego …)  lub  zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych.
    Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( załącznik nr 9 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego …) 
    Oświadczenie o nieposiadaniu długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz, że dana osoba nie jest dłużnikiem w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej ( załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego …) 
    Oświadczenie o braku zakazu dostępu do środków publicznych, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( załącznik nr 10 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego …) 
     Zabezpieczenie prawidłowego wykonania Umowy na otrzymanie dotacji  ( załączniki do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego … dla poręczycieli:  nr 15 i/lub 16  oraz 13, 14 ewentualnie 18  oraz załącznik nr 19 dla współmałżonka poręczyciela ). 
 
UWAGA: proszę wszystkie wyżej wymienione dokumenty – załączniki do Umowy na otrzymanie dotacji podpisać ale nie wpisywać daty. Data zostanie uzupełniona w dniu kiedy w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Opolu podpisywana będzie Umowa na otrzymanie dotacji.
W przypadku niezłożenia dokumentów, o których mowa powyżej, w tym dokumentów związanych z ustanowieniem zabezpieczenia w terminie wskazanym w niniejszym piśmie, uznaje się że rezygnuje Pan/Pani z możliwości otrzymania przyznanej dotacji i uczestnictwa  w Projekcie.
 
Jednocześnie przypominam, że Uczestnicy projektu, którzy złożą w wymaganym terminie komplet prawidłowo wypełnionych załączników do Umowy na otrzymanie dotacji, zawiadomieni zostaną przez o dniu i godzinie podpisania Umowy na przyznanie dotacji w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Opolu.
Podpisanie Umowy na otrzymanie dotacji musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 30 dni ( roboczych ) od dnia zawiadomienia Uczestnika projektu o przyznaniu dotacji.

Informacja do Uczestników projektu, o opublikowaniu  Listy rankingowej po odwołaniach wysłana zostanie za pośrednictwem sms  16.06.2021 r.
 
Od Listy Rankingowej po Odwołaniach nie ma możliwości złożenia kolejnego odwołania. Decyzja ta jest ostateczna.


 podstawowa lista ii odwołania IV nabór.docx
 

Opole, 16.06.2021 

 


Popularne posty z tego bloga

UWAGA ! NOWY NABÓR DO PROJ. MOJA PRZYSZŁOŚĆ-MOJA FIRMA 2

Lista rankingowa Uczestników projektu w ramach IV naboru.

Uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczona została Podstawowa lista rankingowa Wniosków o przyznanie dotacji złożonych przez Uczestników projektu MOJA PRZYSZŁOŚĆ - MOJA FIRMA 2, w ramach IV NABORU